Tefal i-Companion Touch XL

Tefal i-Companion Touch XL

Tefal i-Companion XL

Tefal i-Companion XL

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Strona internetowa www.kompansmaku.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Regulamin”).
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę internetową kompansmaku.pl (dalej jako „Strona internetowa”) w tym w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
   2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca, o którym mowa w § 2 ust. 4, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony internetowej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie.
 4. Celem Strony internetowej jest umożliwienie Usługobiorcom, których mowa w § 2 ust. 4, dostępu do informacji, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesujących treści.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej do celów innych niż̇ jej przeznaczenie.
§ 2.
DEFINICJE
FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą;
NEWSLETTER Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy;
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony internetowej;
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej;
USŁUGODAWCA – Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103545; NIP 5220101645, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.000.000,00 zł, właściciel i administrator Strony internetowego kompansmaku.pl.
§ 3.
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony internetowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego;
  2. korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1, odbywa się na rzecz Usługobiorców na warunkach określonych w Regulaminie.
§ 4.
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na:
  1. korzystania z Formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony. Korzystanie z Formularza kontaktowego polega na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza „Live chat” i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości w tym zakresie do Usługodawcy albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę;
  2. korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Korzystanie z Newslettera polega na możliwości wyrażenia przez Usługobiorę zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez podanie swojego adresu mailowego w formularzu „Newsletter” oraz kliknięcia pola „Zapisz się” (lub odpowiedniego). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Usługobiorca otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Strony internetowej, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę, w tym dotyczące informacji o Usługodawcy, Stronie internetowej, a także informacji dotyczących produktów i usług Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 5.
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym tj. korzystanie z Newslettera.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1 ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kompansmaku.pl
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa, w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 4. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
§ 6.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres na adres mailowy Strony internetowej wskazany w zakładce „Kontakt” lub listownie na adres Usługodawcy.
 2. W wiadomości mailowej o której mowa w ust. 1, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają̨ uzupełnienia, Usługobiorca zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Usługodawcę terminie i zakresie.
 4. Prawidłowe reklamacje będą̨ rozpatrywane przez Usługodawcę maksymalnie w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
 5. Decyzja Usługodawcy co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Usługobiorcy do dochodzenia roszczeń na drodze postepowania sądowego.
§ 7.
PRAWA AUTORSKIE
 1. Prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy.
 2. Żadna treść Strony internetowej nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez zgody Usługodawcy, chyba że uprawnienie do dokonywania takich czynności wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Poszczególne elementy Strony internetowej w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie prawnej. Usługobiorca nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem ze Strony internetowej.
§ 8.
DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych jest Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103545; NIP 5220101645, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.000.000,00 zł. Podanie danych jest dobrowolne i każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody, a także prawo do żądania usunięcia danych.
 2. Poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, Usługodawca uzyskuje możliwość przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy tj. adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usługi Newslettera.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Usłubiorcy w innych celach odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Usługobiorcy i w zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.
 6. Każdy Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W tym celu należy się pisemnie zwrócić do Usługodawcyna adres: Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: kontakt@kompansmaku.pl. W przypadku, gdyby określone dane osobowe były konieczne do świadczenia danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę drogę e-mailową o takiej okoliczności oraz – nie później niż w terminie 3 dni roboczych – dokona usunięcia przetwarzanych przez siebie jego danych osobowych.
 7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Usługobiorcę powoduje niezwłoczne zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tego Usługobiorcy oraz ich usunięcie.
 8. Każda osoba korzystająca ze Strony internetowej poprzez korzystanie z niej wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych:
  1. adres IP urządzenia, z którego Usługobiorca łączy się ze Stroną internetową;
  2. datę i czas wejścia na określone podstrony Strony internetowej;
  3. ilość danych pobranych ze Strony internetowej;
  4. wywołane przez Usługobiorcę adresy poszczególnych podstron Strony internetowej;
  5. adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na Stronę internetową;
  6. informacje techniczne na temat używanej przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego.
 9. Opuszczenie Strony internetowej powoduje całkowite i natychmiastowe zaprzestanie zbierania danych, o których mowa w ust. 8.
 10. Przetwarzanie danych Usługobiorców, o których mowa w ust. 8, od momentu rozpoczęcia ich zbierania, odbywa się anonimowo, tzn. w taki sposób, który nie umożliwia Usługodawcy zidentyfikowania osoby, która łączy się ze Stroną internetową.
 11. Dane, o których mowa w ust. 2 są przetwarzane w celach:
  1. wykonywania Umowy;
  2. umożliwienia Usługodawcy informowania Usługobiorcy o promocjach, konkursach i innych inicjatywach dotyczących Strony internetowej;
  3. w celu marketingu towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę;
  4. w celach statystycznych.
 12. Dane, o których mowa w ust. 8 są przetwarzane w celach, o których mowa w ust. 11, a ponadto:
  1. w celu dostosowania się do przeglądarki internetowej używanej przez Usługobiorcę;
  2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej;
  3. w celu uzyskania informacji umożliwiających oszacowanie skuteczności reklam Strony internetowej umieszczonych na innych stronach w Internecie.
 13. Dane, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą przetwarzane w granicach wskazanych w tych postanowieniach przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie, w szczególności odpowiedzialne za utrzymanie Strony internetowej.
 14. Informacje o przetwarzaniu danych Usługobiorców oraz inne informacje dotyczące prywatności osób korzystających ze Strony internetowej podane są w sposób przystępny w dokumencie „Polityka Prywatności Strony internetowej www.kompansmaku.pl” umieszczonym na Stronie internetowej.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony internetowej zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Strony internetowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Usługobiorców poprzez informację na stronie startowej Strony internetowej, do którego zastosowanie mieć będzie Regulamin w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Usługobiorcy ze Strony internetowej po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Strony internetowej były na najwyższym poziomie, przy czym Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Strony internetowej, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub jej rozbudowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce w tym w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
  4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 roku.