Tefal i-Companion Touch XL

Tefal i-Companion Touch XL

Tefal i-Companion XL

Tefal i-Companion XL

Regulamin serwisu Kompan Smaku

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

Administrator - Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103545; NIP 5220101645, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.000.000,00 zł, właściciel i administrator serwisu internetowego kompansmaku.pl;
Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy, dostępny pod domeną internetową kompansmaku.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji w Serwisie i zamieszcza własne Treści;
Gość - niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik Serwisu;
Formularz rejestracyjny – dostępna w Serwisie sekcja, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje rejestracji w serwisie podając wymagane dane;
Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, w tym umieszcza swoje Treści w Serwisie, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy;
Nick – unikalna nazwa zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie;
Treści – materiały zamieszczone w Serwisie i/lub dostarczane Administratorowi przez Użytkownika, w szczególności pliki tekstowe, zdjęcia, itp.;
Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją wskazaną w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony między Użytkownikiem a Administratorem z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie;
Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego kompansmaku.pl.
§ 2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa oraz obowiązki jego Użytkowników i Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania oraz odstępowania od Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, procedurę publikacji Treści, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 2. Każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym zainteresowana lub korzystająca z możliwości zamieszczania własnych Treści ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt” Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, jak również do Gości. Przeglądanie zasobów Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji, przy czym część funkcji dostępnych w Serwisie, w tym możliwość zamieszczania własnych Treści - wymaga dokonania uprzedniej rejestracji.
 4. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej informacji i/lub Treści, umieszczania w Serwisie samodzielnie własnych przepisów (np. tekstów, zdjęć), branie udziału w konkursach, etc.
 5. Zarówno Użytkownik jak i Gość obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
 6. Poszczególne elementy Serwisu w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu.
 7. Administrator może dodatkowo nagradzać Użytkowników według kryterium aktywności, wypowiedzi, zaangażowania w tworzenie zawartości Serwisu oraz za całokształt aktywności, jak również może zaprosić niektórych Użytkowników do współpracy.
§ 3
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ REJESTRACJA
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z większością jego zawartości (poza wyraźnie zastrzeżonymi dla zarejestrowanych Użytkowników, w tym możliwością zamieszczania własnych Treści) posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 3. Część wyodrębnionych zasobów Serwisu, w tym możliwość zamieszczania własnych Treści jest dostępne wyłącznie dla tych Użytkowników Serwisu, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu – stosownie do publikowanych w Serwisie zasad rejestracji.
 4. Rejestracja w Serwisie oraz korzystnie z serwisu jest bezpłatne.
 5. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić w sposób zgodny z prawdą oraz wysłać Formularz rejestracyjny lub zarejestrować się przy użyciu własnego profilu na portalu Facebook.
 6. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych podanych przez Użytkowników zawartych w Formularzu rejestracyjnym. Dane wskazane w Formularzu rejestracyjnym są niezbędne do utworzenia Konta i prawidłowej rejestracji. Po wypełnieniu danych w Formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
 7. Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec Użytkowników wymagań i warunków.
 8. W wyniku prawidłowej rejestracji i utworzenia Konta w Serwisie następuje zawarcie pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem nieodpłatnej, zawartej na czas nieoznaczony Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Użytkownika.
 9. Po prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do niego w Formularzu rejestracyjnym. Po założeniu konta Użytkownik może zamieszczać, modyfikować w Serwisie własne Treści, stosownie do funkcji dostępnych w Serwisie oraz na zasadach określonych w § 5 poniżej. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Serwisie swojej nazwy Użytkownika (Nicka) i hasła (logowanie).
 10. Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem lub narusza dobra osobiste.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez niego hasłem.
 12. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. zastosowany przez Użytkownika Nick (nazwa konta) narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewne oraz prawa osobiste), niniejszy Regulamin i/lub dobre obyczaje;
  4. zamieszczone przez Użytkownika Treści są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu jego Konta, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu (w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Serwisie lub komunikatów o stanie technicznym Serwisu) oraz w celach związanych z publikacją Treści Użytkownika.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta w każdej chwili. Wypowiedzenia w/w Umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Serwisu wskazany w zakładce „Kontakt” na stronach internetowych Serwisu. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem z Serwisu zamieszczonych przez Użytkownika Treści, które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisie, ani na udzieloną Administratorowi licencję, o której mowa w § 6.
§ 4
TREŚCI ORAZ WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
 1. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu, mogą samodzielnie zamieszczać w Serwisie Treści (pliki tekstowe i zdjęcia, komentarze, opinie, itp.), w zależności od dostępnych funkcji w ramach Serwisu. Treści zamieszczane przez Użytkownika muszą być zgodne z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, przy czym Administrator, jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej, umożliwiającej Użytkownikom umieszczanie w niej Treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych Treści w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, normami etycznymi, czy też internetową netykietą. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika.
 2. Zabronione jest publikowanie/dostarczanie jakichkolwiek Treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności, itp. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie Treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające podstawowe zasady netykiety. Administrator zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkownika Treściach nie mogą znaleźć się ponadto naruszające prawa lub interesy Administratora.
 3. Zabronione jest ponadto publikowanie/dostarczanie wszelkich Treści: zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
 4. Użytkownik Serwisu jest wyłącznie odpowiedzialny za formę i zawartość publikowanych przez siebie Treści. Użytkownik oświadcza, w odniesieniu do dostarczanych przez siebie Treści, że:
  1. nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych;
  2. Użytkownik posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji Treści;
  3. nie naruszają prawa, dobrych obyczajów oraz ich publikacja nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
 5. Użytkownik oświadcza ponadto, że z tytułu zamieszczania Treści Administrator nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
 6. W uzasadnionych przypadkach Administratorowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich. W przypadku naruszenia przez Użytkownika oświadczeń, o których mowa w pkt. pkt. 2, 3, 4 i/lub 5 powyżej lub ich niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu oraz zobowiązuje się do naprawienia w całości poniesionej przez Administratora szkody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdyby zamieszczone lub przekazane do zamieszczenia przez Użytkownika Treści były sprzeczne z postanowieniami z pkt. 2, 3, 4 i/lub 5 powyżej, Administrator zastrzega sobie prawo do ich zablokowania (wstrzymania publikacji) i/lub usunięcia z Serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. Użytkownik naruszający Regulamin i/lub przyjęte normy (w tym netykiety) może ponadto zostać usunięty z Serwisu poprzez czasowe zablokowanie lub też trwałe usunięcie Konta Użytkownika. Administrator jest uprawniony również do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym wyjaśniających.
 8. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Administratora o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres mailowy Serwisu wskazany w zakładce „Kontakt” na stronach internetowych Serwisu lub listownie na adres Administratora.
§ 5
LICENCJA
 1. Użytkownicy Serwisu poprzez zamieszczenie swoich Treści w Serwisie udzielają Administratorowi każdorazowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wielokrotnego wykorzystywania przez Administratora opublikowanej Treści bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich znanych w chwili publikacji Treści polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w szczególności do:
  1. nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Treściami przez Licencjobiorcę, w kraju i za granicą w tym ich używania i wykorzystania w jakiejkolwiek działalności Administratora;
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści tj. wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania ich egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. w zakresie obrotu Treściami tj. wprowadzania ich do obrotu, użyczania, najmu a także wydawania, rozpowszechniania i wprowadzania, w tym:
   • - w czasopismach, gazetach, periodykach, książkach;
   • - umieszczania w sieci Internet, w sieciach wewnętrznych typu Intranet, w pamięci komputera, serwerów oraz innych urządzeń;
   • - na nośnikach magnetooptycznych, poprzez telefonię komórkową, aplikacje mobilne;
   • - publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, przekazywania, przechowywania, udostępniania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania Treści, w tym w prasie, radiu, telewizji i Internecie a także publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
   • - trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
   • - tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Treściach;
   • - publikowania Treści w środkach masowego przekazu i wykorzystywanie we wszelkich materiałach reklamowych i promocyjnych.
 2. Użytkownik upoważnia Administratora do korzystania w dowolny sposób z Treści, w tym do tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, dokonywania ich opracowań, w tym w szczególności modyfikowania, tłumaczenia, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji oraz ich łączenia z innymi utworami. Administrator jest upoważniony do rozporządzania i korzystania z opracowania Treści.
 3. Użytkownik upoważnia Administratora do dodawania tytułów i podtytułów do Treści oraz umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika, znaków towarów, logotypów i emblematów, oznaczeń, nazw, itp. należących do Groupe SEB Polska Sp. z o.o. albo podmiotów przez nią wskazanych. Nabycie praw do Treści w powyższym zakresie obejmuje prawo Groupe SEB Polska Sp. z o.o. do korzystania i osiągania korzyści z Treści w tym prawo do pobierania wynagrodzenia i rekompensat za przypadki korzystania z Treści przez podmioty trzecie, w tym w ramach dozwolonego użytku utworów chronionych w szczególności wymienionych w art. 25 ust 2 i 4 oraz art. 29 ust.2 i 21 z wyjątkiem praw wymienionych w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. nr 24 poz. 138 z późn. zm.).
 4. Użytkownik upoważnia Administratora do wyłącznego wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych do Treści. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru autorskiego w stosunku do Treści.
 5. Użytkownik udziela także Administratorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych zgodnie z pkt. 1-4 praw do w/w Treści.
 6. Użytkownik udziela Administratorowi licencji obejmującej daną Treść, każdorazowo na czas określony 4 lat od dnia opublikowania przez Użytkownika danej Treści. Licencja, o której mowa powyżej, będzie automatycznie przedłużana na dalsze okresy 4-letnie, o ile Użytkownik w terminie co najmniej 30 dni przed upływem tych kolejnych 4 letnich okresów, nie złoży Administratorowi oświadczenia o braku woli jej przedłużenia.
§ 6
NEWSLETTER
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym poprzez podanie swojego adresu mailowego w formularzu „Newsletter” oraz kliknięcia pola „Zapisz się” (lub odpowiedniego). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Administratora, w tym dotyczące informacji o Administratorze, Serwisie, a także informacji dotyczących produktów i usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem. Umowa oświadczenie usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania w/w informacji handlowych samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w swoim Koncie lub poprzez zgłoszenie takiej prośby do Administratora.
§ 7
DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych jest Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103545; NIP 5220101645, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.000.000,00 zł. Podanie danych jest dobrowolne i każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody, a także prawo do żądania usunięcia danych.
 2. Poprzez zawarcie Umowy, Administrator uzyskuje możliwość przetwarzania następujących danych osobowych Użytkownika: adres poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku uzupełnienia dodatkowego formularza także imię i nazwisko Użytkownika oraz numer telefonu, a także wizerunek (zdjęcie profilowe) jeżeli Użytkownik wybierze opcję logowania za pośrednictwem Facebook’a
 3. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych obejmujące badanie jego zainteresowania konkretnymi przepisami, mierzone: odwiedzinami stron z konkretnymi przepisami, uruchomieniem materiałów multimedialnych dotyczących danego przepisu, dodaniem przepisu do przepisów ulubionych, zagłosowaniem za danym przepisem, polubieniem danego przepisu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do rejestracji w Serwisie, niezbędnej do zamieszczania własnych Treści.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do zamieszczania własnych Treści. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innych celach odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W tym celu należy się pisemnie zwrócić do Administratora na adres: Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: kontakt@kompansmaku.pl. W przypadku, gdyby określone dane osobowe były konieczne do świadczenia danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy. W takim przypadku Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika drogę e-mailową o takiej okoliczności oraz – nie później niż w terminie 3 dni roboczych – dokona usunięcia Konta tego Użytkownika oraz przetwarzanych przez siebie jego danych osobowych.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika poprzez usuniecie swojego Konta spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika oraz ich usunięcie.
 9. Każda osoba korzystająca z Serwisu (wywołująca adres strony Serwisu – zarejestrowany Użytkownik oraz Gość) poprzez korzystanie z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych: 1) adres IP urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, 2) datę i czas wejścia na określone podstrony Serwisu, 3) ilość danych pobranych ze stron Serwisu, 4) wywołane przez niego adresy poszczególnych stron internetowy w ramach Serwisu, 5) adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na stronę Serwisu, 6) informacje techniczne na temat używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego.
 10. Opuszczenie stron Serwisu powoduje całkowite i natychmiastowe zaprzestanie zbierania danych, o których mowa w punkcie 9 powyżej.
 11. Przetwarzanie danych Gości, o których mowa w punkcie 9, od momentu rozpoczęcia ich zbierania, odbywa się anonimowo, tzn. w taki sposób, który nie umożliwia Administratorowi zidentyfikowania osoby, która łączy się z Serwisem.
 12. WstosunkudoUżytkownikówdane,októrychmowawpunkcie9sązestawiane(łączone)zdanymi, o których mowa w punktach 2-3.
 13. Dane, o których mowa w punkcie 2 są przetwarzane w celach: 1) wykonywania Umowy, 2) nieanonimowego udostępniania Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu, w tym do zamieszczania własnych Treści 3) umożliwienia Administratorowi informowania Użytkownika o promocjach, konkursach i innych inicjatywach dotyczących Serwisu 5) w celu marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora oraz 6) w celach statystycznych.
 14. Dane, o których mowa w punktach 3 są przetwarzane w celach: 1) prowadzenia statystyki wykorzystania Serwisu, 2) umożliwieniu optymalizacji Serwisu pod względem technicznym i funkcjonalnym, 3) uzyskania informacji na temat korzystania z zawartości Serwisu oraz poziomu zainteresowania poszczególnymi stronami Serwisu, 4) ułatwienia podejmowania decyzji o umieszczeniu w Serwisie konkretnych Informacji, 5) umożliwienia wyświetlania danemu Użytkownikowi spersonalizowanych treści handlowych, reklamowych i marketingowych.
 15. Dane, o których mowa w punkcie 9 są przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 14, a ponadto: 1) w celu dostosowania się do przeglądarki internetowej używanej przez osobę korzystającą z Serwisu, 2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, oraz 3) w celu uzyskania informacji umożliwiających oszacowanie skuteczności reklam Serwisu umieszczonych na innych stronach w Internecie.
 16. Zestawianiedanych,októrymmowawpunkcie12odbywasięwceluumożliwieniaAdministratorowi bardziej optymalnego realizowania celów, o których mowa w punktach 13-15
 17. Dane, o których mowa w punktach 2-16, będą przetwarzane w granicach wskazanych w tych postanowieniach przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie, w szczególności odpowiedzialne za utrzymanie Serwisu.
 18. InformacjeoprzetwarzaniudanychUżytkownikóworazinneinformacjedotycząceprywatnościosób korzystających z Serwisu podane są w sposób przystępny w dokumencie „Polityka Prywatności Serwisu Kompan Smaku” umieszczonym na stronach Serwisu.
§ 8
REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące w szczególności funkcjonowania Serwisu oraz sposobu realizacji przez Administratora usług powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres mailowy Serwisu wskazany w zakładce „Kontakt” na stronach internetowych Serwisu lub listownie na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Administratora terminie i zakresie. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
 2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 3. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 9
ZMIANY W REGULAMINIE

Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie startowej Serwisu, do którego zastosowanie mieć będzie niniejszy Regulamin w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć Konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, przy czym Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
 5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.