Tefal i-Companion Touch XL

Tefal i-Companion Touch XL

Tefal i-Companion XL

Tefal i-Companion XL

Polityka prywatności Strony internetowej www.kompansmaku.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności”) skierowana jest do Usługobiorców strony internetowej www.kompansmaku.pl (dalej: „Strona internetowa”) dostarczonej przez Administratora.

W Polityce prywatności zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Strony internetowej, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii oraz wskazuje w jaki sposób Usługobiorcy mogą żądać usunięcia tych danych

Informujemy, że w ramach Strony internetowej mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające jego Usługobiorcom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze Strony internetowej w urządzeniu końcowym Usługobiorcy mogą zostać dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od Partnerów celu umożliwienia Usługobiorcy skorzystania z funkcjonalności Strony internetowej zintegrowanych ze Stroną internetową. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych Strony internetowej lub przez inne strony internetowe, każdy Usługobiorca zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony internetowej w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Usługobiorców, gromadzonych z wykorzystaniem Strony internetowej jest:

GROUPE SEB POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000103545, NIP: 5220101645, REGON: 011558890 (dalej także jako: „GROUPE SEB POLSKA”).

W ramach poszczególnych usług Strony internetowej zdarza się, że informacje przekazywane są również Partnerom, czyli stronom trzecim, z którymi GROUPE SEB POLSKA współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, na przykład od strony technologicznej (np. Google, Facebook), reklamowej czy usługowej.

Wobec powyższego Administratorami danych Usługobiorcy mogą być Partnerzy GROUPE SEB POLSKA w ramach skorzystania przez Usługobiorcę z ich usług za pośrednictwem Strony internetowej, w szczególności dotyczy to dostosowania oferty reklamowej, procesu realizacji wysyłek czy obsługi płatności.

GROUPE SEB POLSKA szanuje prawo do prywatności Usługobiorców swoich Strony internetowej, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Usługobiorców przez osoby trzecie. Działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych Usługobiorców są ukierunkowane na zagwarantowanie Usługobiorcy poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie dane, które Usługobiorca podaje lub pozostawia w ramach korzystania z poszczególnych usług Strony internetowej. Są to przede wszystkim dane, które Usługobiorca podaje w ramach formularzy, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Stronie internetowej, czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach Cookies lub te które przekazuje w trakcie kontaktu z Administratorem.

W zakresie korzystania z Strony internetowej przez Usługobiorcę przechowujemy również zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in. publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania; liczby wysłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę (tzw. referer link) – przypadku, gdy przejście do Strony internetowej nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia) nie mogą przesyłać do GROUPE SEB POLSKA żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych transakcji, chyba, że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
1. Zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem. Z wykorzystaniem Strony internetowej możesz zamówić towar zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia będą przetwarzane po to, aby sfinalizować zakup. Dokonanie zakupu może mieć charakter zautomatyzowany. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a RODO Przez okres realizacji umowy i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem lub po jej zakończeniu, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Podjęcie kontaktu z Administratorem. Możliwość skontaktowania się z Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby zrealizować kontakt. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. W celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub nr telefonu. Przesłanie informacji handlowych polega na tym, że na wskazany dane przez Usługobiorcy adres poczty elektronicznej zostaje przekazana informacja handlowa lub marketingowa (w formie newsletter). Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Usługobiorcę zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych). Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO/td> Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych). Po wskazanym okresie dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją uprawnień podmiotu danych wskazanych w RODO. Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej. Art. 6 ust. 1 lit c RODO Do czasu realizacji uprawnień podmiotu danych (Usługobiorca) oraz po tym terminie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na Stronie internetowej. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do Strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, treści, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu Strony internetowej. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w Strony internetowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Czy istnieje obowiązek podania danych przez Usługobiorcę?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych na Stronie internetowej jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub żądań Usługobiorcy. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Strony internetowej jest dobrowolne. Możliwe jest jednak skorzystanie z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o wizycie na Stronie Internetowej. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania ze Strony internetowej.

Odbiorcy danych

Dane dotyczące Usługobiorcy gromadzone z wykorzystaniem Strony internetowej mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je zarówno na zlecenie GROUPE SEB POLSKA m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom obsługującym płatności czy dostawę towarów jak i innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminów.

Uprawnienia Usługobiorcy

Usługobiorcy przysługuje prawo do:

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Strona internetowa umożliwia gromadzenie informacji o Usługobiorcy za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Strony internetowej, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Usługobiorca ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Usługobiorca ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Usługobiorca ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie ze Strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Realizacja uprawnień

Wszelkie wnioski lub żądania Usługobiorcy są realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

Dane kontaktowe

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji uprawnień Usługobiorcy związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach usług Strony internetowej prosimy kierować:

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.