przepisy
Tefal i-Companion

Tefal i-Companion

Tefal Companion XL

Tefal Companion XL

Tefal i-Companion XL

Tefal i-Companion XL

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy Kompan Smaku, dostępny pod adresem internetowym www.Kompansmaku.pl , pod firmą Groupe SEB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189) Gdański Business Center budynek D, ul. Inflancka 4C, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRP pod nr 0000103545 NIP 5220101645, REGON 011558890.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2
Definicje
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Groupe SEB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189) Gdański Business Center budynek D, ul. Inflancka 4C, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRP pod nr 0000103545 NIP 5220101645, REGON 011558890.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kompansmaku.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: GROUPE SEB POLSKA SP Z O O, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: administator@kompansmaku.pl 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 503 767 192
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL26 1840 0007 2212 6560 0810 3919
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 09:00-17:00
§ 4
Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. zainstalowany program FlashPlayer.
§ 5
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu wymaga założenie Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. e-mail
  2. kraj pochodzenia
  3. imię i nazwisko
  4. numer telefonu
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. Zalogować się do Sklepu;
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. Kliknąć przycisk “Przejdź dalej”;
 4. Wypełnić dane nabywcy, adres do dostawy;
 5. Wybrać odpowiednią formę płatności oraz wysyłki;
 6. Zaakceptować Regulamin zakupów;
 7. W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  3. Płatności elektroniczne PayU
  4. Płatność kartą płatniczą PayU
  5. Raty Santander
§ 9
Sprzedaż na raty
 1. W celu dokonania zakupu Produktu na raty należy wypełnić zamieszczony na Stronie Internetowej stronie internetowej Banku lub udostępniony przy zawarciu Umowy sprzedaży poza lokale przedsiębiorstw w formie papierowej wniosek kredytowy. Warunki i zasady kredytu będą wskazane w umowie kredytowej, którą Klient będzie zawierał z Bankiem.
 2. Warunkiem udzielenia kredytu za zakup Produktów przez Bank jest:
  1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  2. legitymowanie się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość, przy czym obywatele RP mogą ubiegać się o produkt kredytowy jedynie na podstawie ważnego dowodu osobistego
  3. posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL
  4. posiadanie stałych dochodów (ze źródeł akceptowanych przez Bank)
  5. posiadanie zdolności kredytowej
  6. ukończenie 18 lat
  7. posiadanie statusu rezydenta (osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych
 3. W celu zakupu Produktu na raty za pośrednictwem Strony Internetowej, Klient powinien podczas składania Zamówienia wybrać sposób płatności „Kup na raty”, co spowoduje przekierowanie na stronę internetową Banku. Klient powinien wypełnić udostępniony na stronie internetowej Banku wniosek kredytowy swoimi danymi, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij wniosek”.
 4. W celu zakupu Produktu na raty Klient wypełnia wniosek udostępniony na stronie internetowej Banku.
 5. W terminie 48 godzin od chwili złożenia wniosku kredytowego z Klientem skontaktuje się pracownik Banku, aby:
  1. zweryfikować informacje podane we wniosku kredytowym,
  2. przekazać Klientowi wstępną decyzję kredytową,
  3. ustalić sposób zawarcia umowy kredytowej i przekazać szczegóły wybranego procesu.
 6. Podczas rozmowy z pracownikiem Banku Klient będzie mógł wybrać sposób zawarcia umowy kredytowej według jednej z dwóch następujących opcji:
  1. zawarcie umowy kredytowej w formie elektronicznej (proces całkowicie on-line)
  2. zawarcie umowy kredytowej w formie papierowej (z podpisem umowy, po dostarczeniu jej do Klienta przesyłką kurierską).
 7. Rodzaj i zakres dokumentów i/lub oświadczeń wymaganych przez Bank do zawarcia umowy kredytowej zależy od źródła uzyskiwania dochodu przez Klienta. Lista wymaganych przez Bank dokumentów, w zależności od źródła dochodów znajduje się na stronie internetowej Banku.
 8. W przypadku wydania przez Bank, na podstawie wymaganych otrzymanych od Klienta dokumentów i/lub oświadczeń, pozytywnej decyzji kredytowej, Bank upoważnia Sprzedawcę do rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub wykonania Umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a Sprzedawca wysyła Produkt do Klienta.
 9. Szczegółowa procedura zakupów na raty znajduje się na stronie internetowej Banku.
 10. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy kredytu na warunkach określonych w dostarczonej Klientowi umowie kredytowej.
 11. Sprzedawca oświadcza, iż na podstawie umów z Bankiem jest upoważniony do pośredniczenia przy zawarciu umów kredytu na zakup Produktów, w zakresie niezbędnym do ich zawarcia, w tym wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem tych umów.
§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi średnio od 2 do 10 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Asortyment prezentowany na stronie Sklepu nie określa stanu magazynowego Sklepu, w związku z czym termin realizacji zamówienia może być różny dla poszczególnych towarów.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
§ 11
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o sprawach konsumenta, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, które znajduje się na koncie użytkownika w zakładce „INFORMACJE” pod nazwą „OŚWIADCZENIE ZWROTU”. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności przy dokonaniu zakupów.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  7. Konsument odpowiada zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 12
Rękojmia oraz procedura reklamacji; gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niepełnym.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 6. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 8. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 9. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy dołączając wypełniony „FORMULARZ REKLAMACYJNY” który znajduje się na koncie użytkownika w zakładce „INFORMACJE”.
 10. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 11. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 13. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 14. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych obowiązujących w Polsce, szczególnie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza jedynie dane, które Klient podaje lub pozostawia w ramach korzystania z poszczególnych usług Sklepu. Są to przede wszystkim dane, które Klient podaje w ramach formularzy, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Sklepie czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach Cookies lub te które przekazuje w trakcie kontaktu ze Sprzedawcą.
 4. Podanie jakichkolwiek danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie marketingu lub wysyłki informacji handlowych jest całkowicie dobrowolne jednak może być niezbędne do założenia konta, realizacji zamówienia lub wysyłki treści marketingowych lub informacji o charakterze handlowym.
 5. Osoby niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia) nie mogą przesyłać do Sprzedawcy żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych transakcji, chyba, że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.
 6. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane i przetwarzane są w celu:
  1. Założenia konta w Sklepie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  2. Realizacji zamówień oraz ich obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec złożenia zamówienia i jego dalszej obsługi (np. reklamacji) przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Marketingu produktów lub usług Sprzedawcy wobec zgody Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Klienta zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Wysyłki informacji handlowej przez Sprzedawcę wobec zgody Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Klienta zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  5. Podjęcia kontaktu ze Sprzedawcą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z tym, że po realizacji kontaktu dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  6. Realizacji przez Sprzedawcę obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z tym, że po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  7. Wykonania obowiązków związanych z realizacją uprawnień podmiotu danych wskazanych w RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z tym, że po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Sklepie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z tym, że po realizacji lub wyrażeniu sprzeciwu przez Klienta dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Dane dotyczące Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je zarówno na zlecenie Sprzedawcy m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, jak i podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminów np. Partnerom czy Konsultantom Sprzedawcy. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego, w szczególności mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 8. Wobec przetwarzania danych Klienta posiada on uprawnienie do:
  1. Żądania dostępu do danych i uzyskania od Sprzedawcy informacji w zakresie ich przetwarzania.
  2. Sprostowania danych oraz żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na zgodę - cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.
  5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na zgodę – przeniesienia danych.
  6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu realizacji uprawnień wskazanych powyżej każdy Klient może złożyć do Sprzedawcy stosowny wniosek na adres e-mail: kontakt@kompansmaku.pl, telefonicznie na numer 503 767 192 lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 10. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się również na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.
§ 15
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa Unii Europejskiej tj. Rozporządzenia Parla a 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Zgoda